جام ملت‌های آفریقا 2019

یک هشتم نهایی
مشاهده جزئیات
اوگاندا
0
1398/04/14 23:30
سنگال
1
مشاهده جزئیات
مراکش
1
1
1398/04/14 20:30
بنین
1
4
مشاهده جزئیات
ماداگاسکار
2
4
1398/04/16 20:30
جمهوری دموکراتیک کنگو
2
2
مشاهده جزئیات
غنا
1
4
1398/04/17 23:30
تونس
1
5
مشاهده جزئیات
مالی
0
1398/04/17 20:30
ساحل عاج
1
مشاهده جزئیات
الجزایر
3
1398/04/16 23:30
گینه
0
مشاهده جزئیات
نیجریه
3
1398/04/15 20:30
کامرون
2
مشاهده جزئیات
مصر
0
1398/04/15 23:30
آفریقای جنوبی
1
یک چهارم نهایی
مشاهده جزئیات
سنگال
1
1398/04/19 20:30
بنین
0
مشاهده جزئیات
ماداگاسکار
0
1398/04/20 23:30
تونس
3
مشاهده جزئیات
ساحل عاج
1
3
1398/04/20 20:30
الجزایر
1
4
مشاهده جزئیات
نیجریه
2
1398/04/19 23:30
آفریقای جنوبی
1
نیمه نهایی
مشاهده جزئیات
سنگال
1
1398/04/23 20:30
تونس
0
مشاهده جزئیات
الجزایر
2
1398/04/23 23:30
نیجریه
1
فینال
مشاهده جزئیات
سنگال
0
1398/04/28 23:30
الجزایر
1